תקנון שימוש באתר ומדיניות פרטיות

תקנון שימוש באתר |

 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.
 2. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים. התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.
 1. הגולש מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינו והסכים להן.
 2. מטרת האתר הינה לכוון ולסייע לגולשים וכן לסייע במילוי טפסים  בדרך לקבלת רישיון לקנאביס רפואי.
 3. הגישה לאתר והשימוש בהם, ובכלל זה בשירותים השונים המוצעים בהם כפופים לתקנון המפורט להלן המסדיר את היחסים בין המפעיל לבין המשתמש באתר ולהסכם ההתקשרות(להלן: "משתמש").
 4. הרישום לאתר או עצם השימוש בהם מעידים על הסכמתך לתקנון, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותו בקפידה.
 5. האתר הינו בבעלות ע"י דניאל וזדיאס ת"ז 305594988 ומופעל על ידו (להלן:"המפעיל") ומספקים  הכוונה בהליך קבלת רישיון לקנאביס רפואי .
 6. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש כמפורט להלן ובמדיניות הפרטיות וכפי שיעודכנו מעת לעת.
 7. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באפליקציה ו/או באתר.
 8. ככל והשימוש באתר יהיה כרוך בהרשמה מתחייב המשתמש כי הפרטים כפי שיימסרו על ידיו יהיו נכונים ומדויקים ומתחייב שלא לעשות שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר.
 9. ככל והשימוש באתר יהיה כרוך בתשלום המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא ישלם התשלום , ככל שיידרש לכך מ מעת לעת,  באמצעות כרטיס אשראי  ישראלי ואשר מצוי בבעלותו  שיש לו הרשאה מפורשת לעשות בו שימוש. יובהר כי בהתאם להוראות החוק וכל דין, המפעיל אינו שומר את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אלא מעביר את הנתונים לסליקה באמצעות חברת סליקה מורשית
 1. המפעיל רשאי בכל עת וע"פ שק"ד הבלעדי להורות על ביטול ו/או התליית עסקה ההתקשרות,  במקרה זה ובמקרה זה בלבד, תשיב המפעיל למשתמש באופן יחסי כל סכום ששולם על ידו או תבטל את פעולת חיוב הכרטיס ו/או כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה
 2. כל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני ואחר, באתר, בתכני האתר ו/או בעיצובי ובכל עניין ודבר הקשור באתר ו/או באפליקציה הינן של המפעיל בלבד ו/או של צדדים שלישיים שהרשו למפעיל להשתמש בהם. חל איסור  על המשתמש לעשות שימוש שאינו מורשה בסימני המסחר הרשומים והלא רשומים וללא אישורו של המפעיל  לכך מראש ובכתב.
 3. השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידי המפעיל אינם מיועדים לשימוש מסחרי כלשהו אלא לשימושו הפרטי בלבד של המשתמש וחל על המשתמש איסור גורף לעשות בהם כל שימוש מסחרי .
 4. המפעיל שומר על זכותו לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר ובאפליקציה או בכל חלק מהם, בכל עת שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד המפעיל בעניין זה.
 5. ידוע למשתמש כי ייתכן ותהיינה תקלות ו/או כשלים שונים בעת השימוש באתר והמשתמש משחרר את המפעיל מכל אחריות לכל כשל ו/או תקלה ככל שנתגלתה באפליקציה ו/או באתר.
 6. מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים למפעיל לפי כל דין, המפעיל , על פי שיקול דעתו הבלעדי, יהא רשאי לחסום את השימוש של המשתמש בכל עת וללא התראה מוקדמת, באתר, באפליקציה, בשירותים, או בכל חלק מהם, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש.  
 7. בגלישה באתר ובשימוש בשירותים וכל עוד לא הודיע מפעילה אתר אחרת , הרי שהנך מסכים כי החברה תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה- e-mail  שלך ו/או הטלפון הסלולארי. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לחברה באופן שנקבע לכך באתר. כל עוד לא ביטלת את הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, הרי שהחברה תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטיהם של משתמשים רשומים לצורך עדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלבנטי לגביך, בין באימייל, בין במסרונים (SMS) ובין בדרכים אחרות, בין חומרים שכמשתמש רשום תבחר לקבל על ידי שתירשם לשירות במקום הייעודי בפורטל, ובין חומרים שהחברה ו/או צדדים קשורים לה יבחרו להעביר למשתמש רשום. משתמש רשום שאינו מעוניין בכך, יוכל לבטל אופציה זו בעת הרישום כמשתמש רשום.
 1. המשתמש נותן את הסמכתו להצגת תכנים של צדדים שלישים באתר ו/או פרסומות .    
 2. המשתמש מאשר כי כל הסתמכות על תוכן ככל שיפורסם  ו/או  יקודם באתר  יעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית בלבד. והוא משחרר את המפעיל   מכל אחריות לכל  נזק  ו/וא הפסד או הוצאה ככל שתיגרם למשתמש בשל  השימוש שנעשה ע"י  המשתמש במידע.
 3. באתר עשויים להופיע קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתראינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.
 4. בעל האתר מבהיר בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ותכשירים, לרבות הדרכה פרטנית ו/או כללית על קנאביס ו/או על המוצרים הספציפיים בכלל, הינם בגדר מידע כללי בלבד ואינם מהווים עצה רפואית.  מודגש  כי מחובתו של המשתמש להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו ומומלץ להיוועץ ברופא או רוקח  ו/או פסיכיאטר בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים.
 5. כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן:"המידע" לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים.  בעלת האתר לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.
 6. המשתמש מאשר כי כל נזק כספי או אחר ככל שייגרם לו בשל השימוש באתר אם בשל תכנים המופעים באתר ו/או בשל שימוש ישיר או  עקיף באתר ו/או באפליקציה ובכלל זה  חשיפה לתכנים שאינם ראויים והוא מאשר כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ומפעיל האפליקציה מסיר כל אחריות על התוכן הנ"ל.
 7. המשתמש  מאשר כי ידוע לו כי  מפעיל האתר אינו אחראי לאבטחה, לאמינות ולרמת הדיוק של התכנים באפליקציה ובאתר ובדרך יישומם.
 8. המשתמש מאשר כי ידוע לו שמפעיל האתר יהא רשאי,  בכל עת, להגביל ביחס למשתמשים מסוימים את השימוש באפליקציה, להתנות את השימוש בתנאים ו/או מגבלות מסוימים ו/או להפסיק את השימוש באפליקציה, כולה או חלקה והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האפליקציה וללא צורך בנימוק ו/או הסבר כלשהו.
 9. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המפעיל בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי בשל שימו שבניגוד להוראות התקנון ו/או לכל דין.
 10. המשמש מאשר כי ידוע לו כי מפעיל האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי השימוש את כל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע  כתוצאה מפעולות שנעשו על ידי המשתמש.
 11. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ולעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
 12. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 1. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים לרבות תמונות המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
 2. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים.
 3. המשמש נותן את הסכמתו לתנאי השימוש  המפורטים בתקנון ובמדיניות הפרטיות  והוא מאשר כי המפעיל יהיה רשאי לקבל מהמפעיל  דיוור בכל דרך מדיה קיימת . 
 4. המשתמש מאשר כי המפעיל רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לשנות מעת לעת את מבנה האתר ואת השירותים הניתנים במסגרת האתר ו/או האתר ובכלל זה הפסקת הפעילות באתר ו/או באפליקציה
 5. כל מחלוקת ו/או סכסוך הקשור לתקנון זה, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 6. מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש באתר ובאפליקציה או לתקנון זה, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו
 7. התקנון מהווה את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין המפעיל בקשר לשימוש שלך באתר ובאפליקציה
 8. במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר התקנון יישאר בתוקפו ככתבו וכלשונו
 9. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק במחוז המרכז של בתי המשפט בישראל.

מדיניות פרטיות |

 1. אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באפליקציה באתר האינטרט https://smoki.co.il/
 2. מדיניות פרטיות כפי המפורטת להלן תשקף את אופן איסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף  כתוצאה  מגלישה באתר  .
 3. מטרתה של מדיניות פרטיות זו לאפשר לך טרם הגלישה באתר להיות מודע  בדבר המידע הנאסף בעת השימוש באתר ו/ ואת השימוש  שיכול וייעשה במידע זה .
 4. בכניסה ו/או בגלישה באתר הנך מאשר כי הוראות מדיניות הפרטיות והתקנון נקראו על ידך בעיון רב והובנו ונותן בזאת הסכמה מדעת בדבר מדיניות הפרטיות ואופן השימוש במידע.
 5. כן הנך מאשר כי ידוע לך כי מעת לעת ייתכן ויהיו שינויים במדיניות הפרטיות ואינך מאשר כי כל שינוי ככל שיחול במדיניות החברה  ואינך נדרש  ומאשר כי כל גלישה באתר ו/או שימוש באפליקציה לעיין שוב בתקנון ובמדיניות הפרטיות  והנך מאשר כי עצם השימוש באתר ו/או באפליקציה יהווה הודאה והסכמה שלך לכל תנאי מדיניות הפרטיות והתקנון ככל שישונו מעת לעת.
 6. בעת גלישה באתר ייתכן וייאסף מידע רב , שבחלקו  מזהה אותך אישית ובחלקו אינו מזהה אישית את הגולש ו/או המשתמש.
 7. המידע נאסף בחלקו באופן אוטומטי. הוא מקיף, בין הייתר, את הרגלי השימוש באתר, דפים שנצפו, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו גולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו"ב.  מרבית מהמידע שנאסף יכול ויישמר במחשבי  החברה ויכול וישמש אותם לצרכיה ובכלל זה לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים על פעילות האתר. 
 8. המידע הנאסף על ידינו ואשר יגיע לידנו כתוצאה מגלישה שימוש באתר ייעשה רק  על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות: 
  א.  כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים המצויים באתר האינטרנט.

       ב.  כדי לייעל, לשפר ולהרחיב את מתן השירות לגולשי האתר ו/וא לצורך תפעול  תקין ו/או לפיתוח האתר.
       ג.   להתאים מידע מועדף  פרסומי  או אחר למשתמש.   
       ד.  ככל ובמהלך הליך ההרשמה ימסרו על ידך פרטים מזהם ובכלל זה כתבות דואר אלקטרוני הנך נותן את הסכמתך לקבלת תכנים ו/או מידע פרסומי או אחר אשר ע"פ שיקול דעתינו יש בו כי  לעניין אותך. למען הסר כל פסק יובהר כי הנך רשאי בכל עת לבטל את הסכמתך לקבלת מידע באמצעות הדואר האלקטרוני וזאת ע"י שיגור  מייל על ידך הדורש זאת.
      ה.  לצורך יצירת קשר עימך. 
       ו.  לכל מטרה אחרת ככל ויש בה כדי לשפר את האפליקציה ו/או האתר.   

 1. אנו לא נעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:
  • בכל מקרה שע"פ שק"ד תפר את תנאי השימוש באתר וכפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
  • בכל מקרה שע"פ שק"ד יהיה במעשייך חשש למשעה שעומד בניגוד לדין ו/או למעשה עברייני ו/או לפלילים ו/או במקרה שע"פ שק"ד יש חשש לשלום הציבור ו/וא לפגיעה ברכוש ו/או באדם ו/וא בגוף משפטי אחר ו/או במקרה שיעלה חשש שיש במעשייך כדי לגרום לסיכון ו/או לפגיעה ישירה או עקיפה בבעלי האפליקציה ו/או האתר. 
  • בכל מקרה שנדרש כך ע"פ כל דין ו/או ע"פ צו שיפוטי המורה לנו למסור מידע כאמור. 
  • בכל הליך משפטי או אחר אשר אנו נהיה מעורבים בו בין אם הנך צד להליך ובין אם לאו  .
  • אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 2. הבוא לידיעתך כי ייתכן והאתר ו/או האפליקציה ישתמשו ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 1. במסגרת פעילותה ייתכן ויותר לחברות אחרות לפרסם ו/או לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה
 2. בכוונתנו ליישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אין אנו מתחייבים ששירותינו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 3. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 4. פנייה כזאת יש להפנות באמצעות טופס יצירת קשר המצוי באתר.
 5. בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע
 6. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או האפליקציה .